Všeobecné

 

 1. Společnost boha.agency cz, s.r.o. (dále jen „Pořadatel“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289013, se sídlem v Rejskově 1995/8, 120 00 Praha 2, IČ: 06792430, jež je provozovatelem webu FilmMusicPrague.com (dále jen „Web“), stanovuje tyto podmínky jako práva a povinnosti mezi společností boha.agency cz a Nakupujícími a veškeré s tímto související vztahy.
 1. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné pro nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím Webu (tzn. online). Za nákup vstupenek se považují i objednávky na fakturu a hromadné objednávky. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.
 1. Společnost boha.agency cz je Pořadatelem Akcí a prostřednictvím systému Colosseum Ticket zajišťuje rezervace a prodej vstupenek na tyto Akce a další služby s tím spojené, a to na základě smluvního vztahu se společností Perfect System, s.r.o. Nákupem vstupenky vzniká smluvní vztah mezi Nakupujícím a Pořadatelem Akce. Veškeré nároky a reklamace jsou směřovány vůči Pořadateli Akce v případě nákupu na Webu. V případě nákupu na portálu ColosseumTicket.cz jsou reklamace směřovány na provozovatele portálu ColosseumTicket.cz, společnost Perfect System, s.r.o.
 1. Zakoupením vstupenky akceptuje Nakupující Obchodní podmínky Pořadatele, Provozovatele Colosseum Ticket, a zároveň souhlasí s povinností dodržovat Provozní řád Pořadatele Akce, místa konání Akce a příslušné pořadatelské služby.
 1. Zákazník je povinen při nákupu vstupenek akceptovat povolené platební podmínky.
 1. Pořadatel Akce garantuje pouze platnost a pravost vstupenek zakoupených na Webu nebo v síti Colosseum Ticket. Za pravost vstupenek zakoupených mimo Web a síť CT, od překupníků apod. nezodpovídá. Držitel vstupenky odpovídá za jakoukoli manipulaci se vstupenkou. Jakoukoli manipulací se vstupenkou se držitel vstupenky dopouští rizika zneužití, zkopírování jedinečného identifikačního prvku – převážně 2D kódu a 3D kódu a tím možnosti nevpuštění na Akci. Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě. Nezveřejňujte fotografie vstupenky na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram atd.).
 1. Pořadatel si vyhrazuje u každé Akce právo změny programu, účinkujících, místa konání a termínu konání. V případě přesunu Akce na nový termín má zákazník lhůtu v délce 30 dní na vyjádření, zda požaduje původní objednávku zrušit. Lhůta běží ode dne písemného oznámení o změně termínu Akce. V případě, že se zákazník ve stanovené lhůtě nevyjádří, považuje se za to, že souhlasí se změnou termínu konání Akce.

 

Reklamační řád

 

 1. Nakupující je povinen zkontrolovat neprodleně po zakoupení Vstupenek nebo dodání Vstupenek poštou jejich správnost a úplnost (zejména název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace zakoupených Vstupenek je Nakupující povinen oznámit ihned v místě nákupu, v případě dodání Vstupenek Poštou nebo elektronicky nejpozději do 2 pracovních dnů buď písemně poštou na adresu boha.agency cz, s.r.o., Rejskova 1995/8, 120 00 Praha 2, nebo emailem info@filmmusicprague.com nebo telefonicky společnosti Perfect System, s.r.o. +420 277 012 677. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 1. Reklamace obsahu vstupenek / poukazů, tiskových chyb, nesprávných či neúplných údajů řeší Zákazník, případně prodávající s Pořadatelem Akce nebo provozovatelem sítě Colosseum Ticket, případně na prodejním místě, telefonicky +420 277 012 677 nebo emailem info@filmmusicprague.com nebo info@cticket.cz. Zákazníkovi bude sdělena kompletní informace o dalším postupu reklamace a termínu řešení. V případě oprávněné reklamace je Zákazník povinen vrátit vydané vstupenky.
 1. Reklamace týkající se změn programu a účinkujících Akce nelze uplatnit. Pořadatel Akce si vyhrazuje právo na takové změny.
 2. Zaplacené vstupenky se nevrací, není možné je měnit a v případě ztráty, odcizení či poškození se náhradní vstupenky neposkytují.
 3. V případě zrušení Akce Pořadatelem bude Zákazník, pokud poskytl kontaktní údaje (email, telefon) neprodleně kontaktován a vyrozuměn o zrušení Akce a postupu vracení vstupného. Pořadatel Akce nenese odpovědnost za nemožnost realizace kontaktu Zákazníka na jím uvedených kontaktech. Vstupné se vrací stejnou formou, jako byly vstupenky hrazeny, případně v konkrétním místě nákupu. Poplatky spojené s typem úhrady a poplatky spojené s typem doručení (dobírka, poštovné…) se nevrací!

 

Ochrana osobních údajů

 

 1. Pořadatel Akce, respektive síť Colosseum Ticket (CT) uchovává a zpracovává poskytnuté osobní údaje, které vyplňuje Zákazník při nákupu či rezervaci vstupenek nebo v případě registrace na CT dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti.
 1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
  jméno a příjmení
  poštovní adresa
  emailová adresa
  telefonický kontakt
 1. Účelem zpracování osobních údajů je: Naplnění smluvního vztahu, ke kterému dochází při uzavření objednávky (rozumí se nákup nebo rezervace) vstupenky. Účelem je komunikace se Zákazníkem v případě potíží s doručením vstupenek, k informování o změnách u Akcí, na které má Zákazník zakoupené vstupenky, k řešení storna nebo reklamace.
 1.  Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
  Perfect System, s.r.o. – provozovatel sítě Colosseum Ticket
 1. Nákupem vstupenky na Webu a v síti Colosseum Ticket Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů, který je popsán výše.
 1. Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu info@filmmusicprague.com nebo info@cticket.cz nebo telefonicky na +420 277 012 677.
 1. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem PS/CT jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.
 2. Pořadatel Akce a Colosseum Ticket na svém portálu podporuje plug-in sociální sítě FACEBOOK, Google Tag Manager, Google Analytics atd. Správcem údajů odpovědným za zpracování těchto údajů je Facebook Ireland Ltd., Google Inc.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný za účelem uzavření objednávky/rezervace vstupenky, neboť se jedná o nutné údaje pro splnění smluvního vztahu.

Společnost boha.agency cz, s.r.o. si vyhrazuje právo výše uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu kdykoli aktualizovat.